GRATIS ONDERWIJS = GELIJKE KANSENONDERWIJS VOOR ELK KIND

GELIJKE KANSENONDERWIJS = GRATIS ONDERWIJS

Door de kinderen vanaf hun 2,5 jaar tot en met hun 18 jaar te verplichten studies te volgen, zouden deze studies helemaal door de Federale staat, de Vlaamse gemeenschap en de ondernemingen gefinancierd dienen te worden, (Geen verhuur van boeken, en of bijkomende kosten voor uitstappen, zwembeurten, studiereizen e.a zoals nu.), Voor elk kind of jongere ongeacht het aantal kinderen in een gezin een zelfde maandelijks bedrag kindervergoeding.

De geboorte premie en de kindervergoeding voor niet leerplichtige kleuters (minder dan 2 jaar en 6 maanden) kunnen aan de ouders uitgekeerd blijven worden.

Indien de jongere op zijn 18 jaar beslist om de schoolbanken te verlaten word een deel van de ingehouden kindervergoeding gestort op een gesloten spaarrekening tot de leeftijd van 25 jaar of tot de jongere voor zijn 25 ste levensjaar zelfstandig wil gaan wonen, zodat zij een mooi begin kapitaal ter beschikking hebben.

Indien een jongere na zijn 18 de jaar verder wil studeren kunnen deze studies bekostigd worden door het fonds waar de kindervergoeding in gestort werd. Zodat de jongere niet uit werken dient te gaan om zijn studies te betalen of om een studiebeurs te vragen, zodat zij zich volledig op de aangegane studies kunnen concentreren. Hier ontvangt de jongere geen budget indien hij afstudeert, omdat de voortgezette studies dienden betaald te worden door de instelling verantwoordelijk voor de gespaarde kinderbijslag.

Doordat de kindervergoeding gebruikt word voor de volledige studie’s van de jongeren is er een bepaalde besparing doordat er geen studiebeurzen of studietoelagen meer uitgekeerd dienen te worden. Welke in 2016 een bedrag van 141 000 000 Euro bedroegen.

Indien hier in de bevolkings registers ingeschreven jongeren studie’s volgen in het buitenland, kunnen aan de ouders de gemaakte kosten terug betaald worden, mits het voorleggen van een gewettigde studiefactuur uitgereikt door de onderwijsinstelling in het buitenland, welk een besparing kan zijn, naargelang in welk land de jongeren onderwijs genieten. En er ook geen vergoedingen worden uitbetaald voor fictieve studie’s of niet bestaande jongeren.

Wat betreft voor de ouders van jongeren die een verhoogd kindergeld ontvangen, de meer ontvangst boven het toegekende kindergeld dient aan de ouders uitgekeerd te blijven geworden, omdat deze jongeren een meerkost kunnen zijn om een aangenaam leven te kunnen leiden.

Waarom:

1. Omdat alles wat verplicht is vergoed word, of bestraft indien men er zich onrechtmatig aan ontrekt.

2. Omdat de kinderen financieel dienen bij te dragen voor de verzorging van hun ouders, indien deze opgenomen zijn in een bejaardentehuis, en dit bovenop het pensioen, welk doorgaans te klein is om de bejaarde ouder te verzorgen en te onderhouden.

3. Omdat bejaarden zonder kinderen bijgestaan worden door de solidaire gemeenschap bij opname in een rust en verzorgingstehuis.

4. Omdat afwezigheden in de lessen gewettigd dienen te worden, en er over nagedacht wordt om bij aanhoudend spijbelen de kinderbijslag tijdelijk niet uit te keren.

5. Omdat er een vergoeding is voorzien, indien opgeroepen om te zetelen bij verkiezingen voor stad of staat, maar gestraft als men zich er onrechtmatig aan onttrekt.

6. Omdat vroeger de stielkennis overgedragen werd van ouder op kind, om mede te helpen in het eigen bedrijf of het verder te zetten. De kinderen nu een beroep dienen te leren om in een bestaande onderneming, eigendom van anderen, investeerders, aandeelhouders, vrijberoepers en of zelfstandigen te werken, of indien mogelijk een eigen zaak op te bouwen, welk doorgaans afhangt van de ouderlijke financiën.

7. 1 gezin op 4 kunnen de studies van hun kinderen niet meer betalen, wat inhoud volgens het boek WEGWIJS RECHT, dat de ouders een verplichting hebben tegenover hun kinderen, en zij instaan voor de opvoeding, het onderhoud, het onderwijs tot zover wat de ouders kunnen betalen.

8. Alle jongeren ongeacht de kleur, arm of rijk, de kans moeten hebben om zich volledig te kunnen ontplooien, in de studie die hen het meest interesseert, en niet wat de ouders kunnen betalen. (Tegen gaan van de schoolmoeheid bij jongeren. Lesgevers gemotiveerder les gaan geven omdat zij geïnteresseerde leerlingen in de klaslokalen hebben)

9. De investeringen die gedaan worden door de Staat en de ondernemingen, veelvoudig terug vloeien naar de Staat en de ondernemingen, wanneer deze jongeren uit werken gaan. De concurrentiekracht en de uitbereiding van bedrijven verhoogd, door een beter geschoold personeel in dienst zullen hebben. (geschoold naar recentere productie methoden en modernere machines)

10. Niemand gediscrimineerd word omdat hij arm is, geen racisme, want ook zij die in het Vlaamse deel van België geboren zijn of worden moeten de Vlaamse taal leren.

11. Kinderen gemakkelijker een hobby of sport naar eigen keuze kunnen beoefenen, financiële draagkracht van de ouders.

12. Gezinnen terug meerdere kinderen kunnen nemen, wat resulteert in een financieel gezonder pensioenstelsel

Wat zijn de onderwijskosten per kind nu aan de ouders ?

– Eerste kleuterklas: 297,09 euro,

Tweede kleuterklas: 307,65 euro,

Derde kleuterklas: 337,45 euro:

Verplicht; Betalend door ouders of voogd. Eventueel aan te halen steun of bijdrage (Kinderbijslag). Zelfde voor Allochtonen als voor Autochtonen.

– Lager onderwijs

1e leerjaar: 417,73 euro,

2e leerjaar 353,25 euro,

3e leerjaar: 391,86 euro,

4e leerjaar: 388,21 euro,

5e leerjaar: 375,98 euro,

6e leerjaar: 517,39 euro:

Verplicht Betalend door ouders of voogd, (Schriften, turnpantoffels, hemdje en broekje, zwembroek, enz) Max. 32 leerlingen alvorens tot splitsing van de klas word overgegaan. Eventueel aan te halen steun of bijdrage (Kinderbijslag). Zelfde voor Allochtonen als voor Belgen.

– Studies tot 18 jaar:

1ste graad: 1.069,92 euro

2de graad: ASO: 1.178,30 euro

TSO: 1.291,95 euro

BSO: 1.157,28 euro

KSO: 1.414,50 euro

3de graad: ASO: 1.343,63 euro

TSO: 1.414,94 euro

BSO: 1.278,62 euro

KSO :1.662,07 euro

Verplicht; Betalend door ouders of voogd met of zonder studiebeurs, aankoop materialen en gereedschappen voor beroepsvorming zijn niet aftrekbaar van de personenbelastingen. (Hoewel: zou er een verschil kunnen zijn tussen ouders indien zij werknemer zijn, zelfstandige of een vrijberoeper is en zoon of dochter studeert voor het beroep uitgeoefend door vader of moeder, wat de aftrekbare onkosten van benodigde gereedschappen betreft ? ) aantal leerlingen Max. 32, alvorens er overgegaan word tot splitsing. Eventueel aan te halen steun of bijdrage (Kinderbijslag, Studiebeurs). Zelfde voor Allochtonen als voor Belgen.

– Studies boven 18 jaar: Niet verplicht; Betalend door ouders of voogd of door student zelf met of zonder studiebeurs, aankoop materialen voor beroepsvorming zijn niet aftrekbaar van de personenbelastingen. (Hoewel: zou hier ook een verschil kunnen zijn tussen werknemers, zelfstandigen en vrije beroepen, inzake het aftrekbare bedrag voor gereedschappen ?) Eventueel aan te halen steun of bijdrage (Kinderbijslag, Studiebeurs). Zelfde voor Allochtonen als voor Belgen.

– Vlaamse taal leren voor anderstaligen: Verplicht; Gratis, Aantal studerenden per klas Max.: 9 leerlingen, gevraagd door organisatoren. Zo kan er beter en meer individueel aandacht gegeven worden. (Word er aan de volwassenen welke werk hebben ook nog kredieturen weggegeven ?) Eventuele aan te halen bijdrage of inkomsten, (O C M W, Werklozensteun)

( Onderzoek verricht door het weekblad KLASSE. Uitgezonden in het nieuws van radio DONNA op 05 sept. 2003.)

Scholen het recht ontnemen om jongeren beneden de 18 jaar tijdelijk uit de lessen te schorsen of uit de school te verwijderen, zonder voor een alternatief te zorgen. omdat dit indruist tegen de wetgeving leerplicht. (Zie leerplicht en reglementering tot verandering van school door ouders, enkel bij verandering van woonst).

Een schoolreglement word pas uitgereikt nadat de jongere is ingeschreven, dit is doorgaans de 1ste week van het schooljaar, nooit bij de inschrijving zelf, zodat er niet kan beslist worden of men instemt met dit regelement.

Geplaatst in Voorstellen | Reacties uitgeschakeld voor GRATIS ONDERWIJS = GELIJKE KANSENONDERWIJS VOOR ELK KIND

Energie besparend

Op mijn 55ste ging ik groen denken en deed ik mee om te besparen, in de plaats van goedkope gloeilampen die me licht en warmte gaven, plaatste ik spaarlampen die wel wat duurder waren in aankoop maar minder energie verbruikten.

Het nadeel was de warmte die mijn oude gloeilampen gaven, die diende ik met mijn verwarmingstoestel te compenseren, maar ja het gedacht alleen maakte me gelukkig ik bespaarde wat op mijn elektriciteitsrekening.

Op mijn 60ste ging ik led lampen gebruiken omdat deze toch nog wel wat minder energie verbruikte, om s’avonds mijn karige kamer te verlichten waar ik mijn boek ter ontspanning kon lezen, en ik verving ook maar ineens mijn oude buislamp TV door een led TV, zo kon ik het dagelijks nieuws minder vervuilend blijven volgen.

De kringloop waar ik mijn oude TV naartoe bracht kon dit nog voor een zacht prijsje aan een arme sukkelaar verkopen, want voor een arme mens is het niet te duur in aankoop niet te vervuilend, zo hielp ik de afval berg toch mee te verkleinen.

Wat was ik een tevreden mens, omdat ik echt groen denkend geworden was.

Op mijn 65ste kwamen de zonnecellen op de markt en konden er groene certificaten verdiend worden, welke ervoor gingen zorgen dat de gemaakte investering na twintig jaar terug verdiend kon zijn.

Wetende dat ik op mijn 85ste nog wat kon verdienen door de elektriciteitskosten te verminderen, wou ik zonnecellen plaatsen en een warmtewisselaar.

Maar nog voor ik zonnecellen op mijn dak kon leggen, omdat er zeer goedkope op de markt waren van Chinese makelij, werden deze in allerijl door een jaloerse minister verbannen wegens te goedkoop, zodat ik (hoewel van goede wil zijnde) deze niet kon plaatsen, omdat het mijn budget te boven ging.

Ik had nog geen profijt gehad van mijn groene besparingswoede.

Toen de energieleveranciers hun winsten zagen dalen en zij de energie prijzen fors verhoogden, zelfs de regering deed mee aan het verhogen van de energieprijs door een turteltaks van 100€ in te voeren, en het afschaffen van een hoeveelheid gratis energie, de grootverbruikers werden beloond doordat er een plafond ingesteld werd omdat er teveel protest was voor de grote verhoging.

Daar gingen mijn besparingen naar de zak van de rijken.

Nu op mijn 70ste hangen onze regeringsleiders aan mijn vel om mijn dak en muren van mijn woning te isoleren, tegen de opwarming van de aarde en mag ik mijn houtkachel niet zomaar meer gebruiken, voor het fijn stof.

En al bij al is er nog ne flauwe plezante burgervader die mij komt vertellen wanneer ik een andere auto moet aankopen, omdat ik op bepaalde plaatsen niet meer mag rijden wegens te oud en te vervuilend.

Daar gaat een maand pensioen, voor de keuring van mijn geliefde auto die mij trouw bracht waar ik wou en die ik nu met pijn in het hart moet wegdoen.

Nu ik op mijn oude dag na een gehele leven gezwoegd en geploeterd te hebben dacht om een paar jaartjes te kunnen genieten van een vrij leven, word ik verplicht om thuis te blijven, want op het openbaar vervoer kan je ook niet rekenen, ik kan wel heen reizen naar een bestemming in het binnenland maar s’avonds moet je zien dat er ergens een slaapplaats is of je moet vroeg het plezante leven verlaten om het laatste openbaar voertuig te nemen.

Waarom zou ik nu nog meedoen om wat te besparen!

Geplaatst in Anders Leven | Reacties uitgeschakeld voor Energie besparend

Besparen, bijsparen of het gepeupel pluimen.

Een index sprong is 2% op het financiële gezinsinkomen.

Het pensioen van een:

 • Zelfstandige is ± 800€, 2% index van 800€ geeft 16€ index aanpassing.
 • Arbeider, Bediende is ± 1300€, 2% index van 1300€ geeft 26€ index aanpassing.
 • Ambtenaar is ± 2500€, 2% index van 2500€ geeft 50€ index aanpassing.

Iedere gepensioneerde heeft het recht op evenveel euro’s pensioen per maand, de belastingen en andere verplichte uitgaven zijn voor iedereen even hoog.

Het inkomen van een:

 • Zelfstandige is variërend, zij passen hun prijzen aan naar eigen goedvinden.
 • Arbeider, Bediende is ± 1800€, 2% index van 1800€ geeft 36€ index aanpassing.
 • Parlementslid is ± 7000€, 2% index van 7000€ geeft 140€ index aanpassing.
 • Voorzitter Parlement is ± 12000€, 2% index van 12000€ geeft 240€ index aanpassing.

Een boete van 50€ is op een inkomen van een:

 • Gepensioneerd zelfstandige 6.25% van de 800€ pensioen.
 • Gepensioneerd arbeider, bediende 3.84% van de 1300€ pensioen.
 • Gepensioneerd ambtenaar 2.00% van de 2500€ pensioen.
 • Arbeider, bediende 2.77% van de 1800€.
 • Parlementslid 0.71% van de 7000€.
 • Voorzitter Parlement 0.41% van de 12000€.

Om ieder een gelijke behandeling te geven dienen de inkomens met een index vehoogd te worden door centen in de plaats van procenten. De boetes door de belastingsdienst berekend op het gezinsinkomen, door procenten in de plaats van centen, zodat ieder die een boete oploopt even hard gestraft word voor zijn fout.

Geplaatst in Discriminerend | Reacties uitgeschakeld voor Besparen, bijsparen of het gepeupel pluimen.

50 JAAR MIGRATIE IN VLAANDEREN

KRONIEK 50 JAAR MIGRATIE IN VLAANDEREN

1. In den beginne, kwamen buitenlandse mensen werken in België en werden in de volksmond ‘gastarbeiders’ genoemd.
2.Deze gastarbeiders deelden met 10 man 1 appartementje voor de prijs van 1 huishuur.
3.Zodra zij onze taal begonnen te begrijpen vonden zij dat ze als gast niet moesten werken maar onderhouden dienden te worden en gingen zij massaal aan den dop, de ziekenkas of het OCMW.
4.Vrouw en kinderen verbleven in het thuisland, waarvoor zij voor hun kinderen kindervergoeding ontvingen zonder dat de Belgische staat een controle kon uitoefenen of de gegevens van het aantal kinderen wel juist waren. Doordat zij geld stuurden naar het thuisland voor de levensonderhoud van vrouw en kind, konden zij deze sommen in rekening brengen op de jaarlijkse belastingaangifte en zo een belastingvoordeel krijgen. Dit alles op woord van eer.
5.Doordat in het thuisland niet werd bijgehouden wanneer zij geboren waren, wisten deze mensen niet exact hoe oud zij waren, en gingen zij op pensioen wanneer zij vonden dat zij lang genoeg gewerkt of gedopt hadden, en dit met een verklaring vanuit het thuisland.
6. Indien zij beslisten om de Belgische nationaliteit aan te nemen, verkregen zij een dubbele nationaliteit, en gingen zij zichzelf Allochtoon noemen. Zodat zij nog steeds een andere behandeling konden eisen te verkrijgen of te behouden. Indien er wat bezwaarlijk werd gedaan was er het toverwoord ‘racist’ dat tot op heden vele deuren opent.
7. Als Belg zijnde is het normaal verplicht om belastingen te betalen op tweede verblijven en bedrijven in het buitenland, maar omdat er geen controle kan gebeuren in het land van herkomst doordat de samenwerking stroef loopt, ontsnappen zij hieraan. Hoewel de echtgenote en de kinderen in het thuisland toch ergens moesten wonen, werden er door onze belastingdienst er geen verdere vragen gesteld.
8. Na 50 jaar migratie word er door de kinderen hier in Vlaanderen geboren nog steeds een Allochtoons dialect gesproken, hoewel de jeugd hier onderwijs heeft gevolgd, en de inburgeringslessen verplicht met inbegrip van het Nederlands voor volwassenen gratis gegeven worden.
9. Zij door hun levenswijze aantonen niet met de Nationale bevolking te willen samenleven, en hun geloof en wetten in het gast land willen opdringen.
Hoewel een gast zich gedraagt en aanpast naar de levenswijze en de wetten van het gastverblijf, en het verblijf als gast maar tijdelijk is, nooit levenslang.
10. Zij verlangen van onze zelfstandigen en bedrijven dat er halal vlees en andere goedgekeurde goederen verkocht worden, in slachterijen een tweede slachtlijn is waar halal geslacht word. Toch zoeken wij autochtone mensen tevergeefs naar een stukje vlees dat onze traditie is om gegeten te worden in hun beenhouwerij, zoals een sneetje spek, oren en poten of een varkenskop.
11. Het huwelijk van een migranten is meestal met een partner van het thuisland, omdat de allochtone huwelijkspartner opmerkingen heeft over de levenswijze of opvoeding van de hier geborenen.
12. Indien een inlandse man een Allochtone vrouw wil huwen, moet hij zich bekeren tot hun geloof en zich laten indien nodig zelfs laten besnijden. Indien de huwelijkspartners zich hiertegen verzetten, word zij verstoten in de familie en uitgesloten van de allochtone gemeenschap.
13. 50 jaar migratie, FEEST FEEST FEEST. Een goede reden om in de Antwerpse geschiedenis opgenomen te worden.

Geplaatst in Anders Leven | Reacties uitgeschakeld voor 50 JAAR MIGRATIE IN VLAANDEREN

Arbeid voor vrijwilligers bij een V.Z.W.

Vrijwilligers werken gratis, zijn doorgaans mensen met een vervangingsinkomen zoals OCMW steuntrekkers en langdurige werklozen. Zij verrichten een onbezoldigde arbeid voor erkende organisaties welke subsidies ontvangen van de gemeenschap en een bijkomende eigen werkingskost mogen verdienen. En aangezien gratis niet bestaat volgens de beleidsmakers, zoals gratis onderwijs, gratis openbaar vervoer, gratis gezondheidszorg kan deze gratis arbeidsvorm geweerd en afgeschaft worden. Zij die vrijwilligerswerk beoefenen nemen een arbeidsplaats van een werkwillige in,  nemen een zelfstandige het werk en inkomen af, wat de economie schade toebrengt. Onbezoldigde klusjes bij familie en vrienden verrichten is ook verboden en word door de fiscus en RVA zwaar bestraft. Door deze vrijwillige arbeiders word er een soort belastingsontduiking in de hand gewerkt en dienen zij die werken voor een pensioen bedreigd langer te moeten werken.

Geplaatst in Discriminerend | Reacties uitgeschakeld voor Arbeid voor vrijwilligers bij een V.Z.W.

Daklozen zijn ook mensen

Situatie:

Dakloos kan elk van ons buiten zijn wil om worden. Indien U leeft zoals de maatschappij het ons voorschoteld, door leningen en overbelenen welke niet afbetaald kunnen worden door verlies van werk, echtscheiding, door toedoen van overheidsdiensten (snel stijgende belastingen, verhoging van water- elektriciteit en gas prijzen, rechtspraak, te hoge allimentatie, onderneming in faling ea).

Onze dakloze medeburgers worden heden slechter behandeld dan de gevangenis bewoners, Illegale en asielzoekers. Deze hebben een dak boven het hoofd, 3 maal per dag eten, dagelijks hun lichamelijk onderhoud, de nodige gezondheidszorg, ontspanning en verwarming. Wat zij niet hebben is hun vrijheid. Dakloze mensen worden beschimpt, uitgelachen en weggestuurd door het overheids personeel dat de orde moet handhaven, omdat zij als overlast worden aanzien doordat zij schooien. Zij hebben geen dak boven het hoofd, geen eten 3 maal per dag, geen lichamelijke- en gezondheidszorg ontspanning en verwarming. Wat zij wel hebben is hun vrijheid.

Mijn voorstel:

Geef de dakloze medemensen een menswaardig onderkomen op vrijwillige basis, waar zij 24 op 24 uur met elkaar kunnen samenleven. Een onderkomen in een leegstaand gebouw, fabriek, ziekenhuis, school of iets dergelijks. Beheerd en begeleid door het OCMW. De inboedel van het onderkomen kan gevonden worden bij de kringloopwinkels. Dakloze mensen hebben ook een beroepservaring die zij kunnen inzetten in het samenleven met de andere bewoners, Zoals koken, wassen, kuisen en onderhoud van het gebouw en toebehoren. Doordat de dakloze mensen een adres kunnen opgeven aan werkgevers, kunnen zij na verloop van tijd hun leven terug opnemen en op zelfstandige basis fungeren.

De charlatans die zich uitgeven als dakloos zonder het te zijn, zullen niet meer aan de bak komen omdat het schooien dan verleden tijd is en de ordehandhavers met recht de overlast kan aanpakken.

Geplaatst in Discriminerend | Reacties uitgeschakeld voor Daklozen zijn ook mensen

Pensioen hervormen

Pensioen kan opgenomen worden vanaf een loopbaan van 40 jaar, een volledig pensioen word bekomen na een loopbaan van 45 jaar. ongeacht welke functie, beroep of arbeid verricht werd. Voor iedere gepensioneerde (minister, ambtenaar, leraar, zelfstandige, acteur, bediend, arbeider en invalide) evenveel pensioen. Omdat 1kg aardappelen, een brood, elektriciteit, gas en water, diesel, benzine en kleding  voor elke verbruiker per stuk of hoeveelheid even duur is. Tijdens de loopbaan kan elke persoon die werkt naargelang zijn inkomen sparen om de levensstandaard te behouden. Geen pensioen uitkering voor langdurige werklozen en of OCMW steuntrekkers die meer dan 30 jaar een vervangingsinkomen ontvangen hebben, zij blijven of gaan naar het OCMW voor het vervangingsinkomen.

Geplaatst in Voorstellen | Reacties uitgeschakeld voor Pensioen hervormen