GRATIS ONDERWIJS = GELIJKE KANSENONDERWIJS VOOR ELK KIND

GELIJKE KANSENONDERWIJS = GRATIS ONDERWIJS

Door de kinderen vanaf hun 2,5 jaar tot en met hun 18 jaar te verplichten studies te volgen, zouden deze studies helemaal door de Federale staat, de Vlaamse gemeenschap en de ondernemingen gefinancierd dienen te worden, (Geen verhuur van boeken, en of bijkomende kosten voor uitstappen, zwembeurten, studiereizen e.a zoals nu.), Voor elk kind of jongere ongeacht het aantal kinderen in een gezin een zelfde maandelijks bedrag kindervergoeding.

De geboorte premie en de kindervergoeding voor niet leerplichtige kleuters (minder dan 2 jaar en 6 maanden) kunnen aan de ouders uitgekeerd blijven worden.

Indien de jongere op zijn 18 jaar beslist om de schoolbanken te verlaten word een deel van de ingehouden kindervergoeding gestort op een gesloten spaarrekening tot de leeftijd van 25 jaar of tot de jongere voor zijn 25 ste levensjaar zelfstandig wil gaan wonen, zodat zij een mooi begin kapitaal ter beschikking hebben.

Indien een jongere na zijn 18 de jaar verder wil studeren kunnen deze studies bekostigd worden door het fonds waar de kindervergoeding in gestort werd. Zodat de jongere niet uit werken dient te gaan om zijn studies te betalen of om een studiebeurs te vragen, zodat zij zich volledig op de aangegane studies kunnen concentreren. Hier ontvangt de jongere geen budget indien hij afstudeert, omdat de voortgezette studies dienden betaald te worden door de instelling verantwoordelijk voor de gespaarde kinderbijslag.

Doordat de kindervergoeding gebruikt word voor de volledige studie’s van de jongeren is er een bepaalde besparing doordat er geen studiebeurzen of studietoelagen meer uitgekeerd dienen te worden. Welke in 2016 een bedrag van 141 000 000 Euro bedroegen.

Indien hier in de bevolkings registers ingeschreven jongeren studie’s volgen in het buitenland, kunnen aan de ouders de gemaakte kosten terug betaald worden, mits het voorleggen van een gewettigde studiefactuur uitgereikt door de onderwijsinstelling in het buitenland, welk een besparing kan zijn, naargelang in welk land de jongeren onderwijs genieten. En er ook geen vergoedingen worden uitbetaald voor fictieve studie’s of niet bestaande jongeren.

Wat betreft voor de ouders van jongeren die een verhoogd kindergeld ontvangen, de meer ontvangst boven het toegekende kindergeld dient aan de ouders uitgekeerd te blijven geworden, omdat deze jongeren een meerkost kunnen zijn om een aangenaam leven te kunnen leiden.

Waarom:

1. Omdat alles wat verplicht is vergoed word, of bestraft indien men er zich onrechtmatig aan ontrekt.

2. Omdat de kinderen financieel dienen bij te dragen voor de verzorging van hun ouders, indien deze opgenomen zijn in een bejaardentehuis, en dit bovenop het pensioen, welk doorgaans te klein is om de bejaarde ouder te verzorgen en te onderhouden.

3. Omdat bejaarden zonder kinderen bijgestaan worden door de solidaire gemeenschap bij opname in een rust en verzorgingstehuis.

4. Omdat afwezigheden in de lessen gewettigd dienen te worden, en er over nagedacht wordt om bij aanhoudend spijbelen de kinderbijslag tijdelijk niet uit te keren.

5. Omdat er een vergoeding is voorzien, indien opgeroepen om te zetelen bij verkiezingen voor stad of staat, maar gestraft als men zich er onrechtmatig aan onttrekt.

6. Omdat vroeger de stielkennis overgedragen werd van ouder op kind, om mede te helpen in het eigen bedrijf of het verder te zetten. De kinderen nu een beroep dienen te leren om in een bestaande onderneming, eigendom van anderen, investeerders, aandeelhouders, vrijberoepers en of zelfstandigen te werken, of indien mogelijk een eigen zaak op te bouwen, welk doorgaans afhangt van de ouderlijke financiën.

7. 1 gezin op 4 kunnen de studies van hun kinderen niet meer betalen, wat inhoud volgens het boek WEGWIJS RECHT, dat de ouders een verplichting hebben tegenover hun kinderen, en zij instaan voor de opvoeding, het onderhoud, het onderwijs tot zover wat de ouders kunnen betalen.

8. Alle jongeren ongeacht de kleur, arm of rijk, de kans moeten hebben om zich volledig te kunnen ontplooien, in de studie die hen het meest interesseert, en niet wat de ouders kunnen betalen. (Tegen gaan van de schoolmoeheid bij jongeren. Lesgevers gemotiveerder les gaan geven omdat zij geïnteresseerde leerlingen in de klaslokalen hebben)

9. De investeringen die gedaan worden door de Staat en de ondernemingen, veelvoudig terug vloeien naar de Staat en de ondernemingen, wanneer deze jongeren uit werken gaan. De concurrentiekracht en de uitbereiding van bedrijven verhoogd, door een beter geschoold personeel in dienst zullen hebben. (geschoold naar recentere productie methoden en modernere machines)

10. Niemand gediscrimineerd word omdat hij arm is, geen racisme, want ook zij die in het Vlaamse deel van België geboren zijn of worden moeten de Vlaamse taal leren.

11. Kinderen gemakkelijker een hobby of sport naar eigen keuze kunnen beoefenen, financiële draagkracht van de ouders.

12. Gezinnen terug meerdere kinderen kunnen nemen, wat resulteert in een financieel gezonder pensioenstelsel

Wat zijn de onderwijskosten per kind nu aan de ouders ?

– Eerste kleuterklas: 297,09 euro,

Tweede kleuterklas: 307,65 euro,

Derde kleuterklas: 337,45 euro:

Verplicht; Betalend door ouders of voogd. Eventueel aan te halen steun of bijdrage (Kinderbijslag). Zelfde voor Allochtonen als voor Autochtonen.

– Lager onderwijs

1e leerjaar: 417,73 euro,

2e leerjaar 353,25 euro,

3e leerjaar: 391,86 euro,

4e leerjaar: 388,21 euro,

5e leerjaar: 375,98 euro,

6e leerjaar: 517,39 euro:

Verplicht Betalend door ouders of voogd, (Schriften, turnpantoffels, hemdje en broekje, zwembroek, enz) Max. 32 leerlingen alvorens tot splitsing van de klas word overgegaan. Eventueel aan te halen steun of bijdrage (Kinderbijslag). Zelfde voor Allochtonen als voor Belgen.

– Studies tot 18 jaar:

1ste graad: 1.069,92 euro

2de graad: ASO: 1.178,30 euro

TSO: 1.291,95 euro

BSO: 1.157,28 euro

KSO: 1.414,50 euro

3de graad: ASO: 1.343,63 euro

TSO: 1.414,94 euro

BSO: 1.278,62 euro

KSO :1.662,07 euro

Verplicht; Betalend door ouders of voogd met of zonder studiebeurs, aankoop materialen en gereedschappen voor beroepsvorming zijn niet aftrekbaar van de personenbelastingen. (Hoewel: zou er een verschil kunnen zijn tussen ouders indien zij werknemer zijn, zelfstandige of een vrijberoeper is en zoon of dochter studeert voor het beroep uitgeoefend door vader of moeder, wat de aftrekbare onkosten van benodigde gereedschappen betreft ? ) aantal leerlingen Max. 32, alvorens er overgegaan word tot splitsing. Eventueel aan te halen steun of bijdrage (Kinderbijslag, Studiebeurs). Zelfde voor Allochtonen als voor Belgen.

– Studies boven 18 jaar: Niet verplicht; Betalend door ouders of voogd of door student zelf met of zonder studiebeurs, aankoop materialen voor beroepsvorming zijn niet aftrekbaar van de personenbelastingen. (Hoewel: zou hier ook een verschil kunnen zijn tussen werknemers, zelfstandigen en vrije beroepen, inzake het aftrekbare bedrag voor gereedschappen ?) Eventueel aan te halen steun of bijdrage (Kinderbijslag, Studiebeurs). Zelfde voor Allochtonen als voor Belgen.

– Vlaamse taal leren voor anderstaligen: Verplicht; Gratis, Aantal studerenden per klas Max.: 9 leerlingen, gevraagd door organisatoren. Zo kan er beter en meer individueel aandacht gegeven worden. (Word er aan de volwassenen welke werk hebben ook nog kredieturen weggegeven ?) Eventuele aan te halen bijdrage of inkomsten, (O C M W, Werklozensteun)

( Onderzoek verricht door het weekblad KLASSE. Uitgezonden in het nieuws van radio DONNA op 05 sept. 2003.)

Scholen het recht ontnemen om jongeren beneden de 18 jaar tijdelijk uit de lessen te schorsen of uit de school te verwijderen, zonder voor een alternatief te zorgen. omdat dit indruist tegen de wetgeving leerplicht. (Zie leerplicht en reglementering tot verandering van school door ouders, enkel bij verandering van woonst).

Een schoolreglement word pas uitgereikt nadat de jongere is ingeschreven, dit is doorgaans de 1ste week van het schooljaar, nooit bij de inschrijving zelf, zodat er niet kan beslist worden of men instemt met dit regelement.

Dit bericht is geplaatst in Voorstellen. Bookmark de permalink.